ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.12.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Потвърждаване на Решение № 129 от 05.12.2017 г, взето на подписка.

2. Разглеждане на Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Приемане Програма за работата на Общинския съвет за 2018 година /вх.№ 187/19.12.2017 г./

Вносител: Председателя на ОбС

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР

3. Разглеждане на Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Изменения в Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за реда за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.

Вносител: Председателя на ОбС

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

               ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

             4. Разглеждане на Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Изменения в Наредба № 4 от 22.05.2008 г. за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч.

Вносител: Председателя на ОбС

Становища: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

                          ПК по „Екология,СГС”

5. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 190/20.12.2017г. (08-00-1393/20.12.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2017 година и поименния списък за капиталови разходи.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

6. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 192/20.12.2017г. (08-00-1396/20.12.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: План-сметка за такса битови отпадъци за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане Предложениe с вх.№ 188/19.12.2017 г. (08-00-1392/19.12.2017 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Утвърждаване на пазарна оценка за продажба на УПИ XIV-здравна служба, кв.21 по плана на с.Голеш.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

8. Разглеждане Предложение /вх.№ 193/20.12.2017г./ и (08-00-1397/20.12.2017 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Областна дирекция „Земеделие”- Софийска област.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

9. Разглеждане Предложениe с вх.№ 189/20.12.2017 г. (08-00-1394/20.12.2017 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на стая № 208 на II етаж в бивша поликлиника.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

10. Разглеждане на Предложение с вх.№191/20.12.2017г. (08-00-1395/20.12.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

             ПК по „Екология, СГС”

11. Други

11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

   

                                                             

                                                                               Председател на ОбС – Годеч

                                                           Мария Владимирова   

21.12.2017г.

==============================================================================