Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, за месец януари 2018г.

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.01.2018 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен отчет за изпълнение Програмата за управление на Община Годеч за срока на мандата. /вх.№ 08/19.01.2018г. (08-00-62/19.01.2018г.)

Вносител: Кмета на община Годеч

2. Разглеждане на Отчет с вх.№ 09/19.01.2018г. (08-00-64/19.01.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2017 г.

Вносител: Кмет на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 10/19.01.2018г. (08-00-65/19.01.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на територията на община Годеч през 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 11/19.01.2018г. (08-00-66/19.01.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: обща численост и структура на общинска администрация Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Доклад с вх.№06/15.01.2018г. (08-00-54/15.01.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Бюджет на Община Годеч за 2018 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2018 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, финанси, приватизация и общинска собственост”

   ПК по „Устройство на територията, ВиК и инженерна инфраструктура, благоустрояване и чистота”

   ПК по „Обществен ред, безопасност на движението, транспорт и пътна инфраструктура”

   ПК по „Евроинтеграция, местно самоуправление и контрол по решенията”

   ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

   ПК по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност”

   ПК по „Здравеопазване и социална политика”

   ПК по „Комисия за децата, младежта, спорт и туризъм”

   ПК по „Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси”

6. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 12/19.01.2017 г. (08-00-67/19.01.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Тарифа за наемни цени на общински помещения и терени.        

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 13/19.01.2018г. (08-00-68/19.01.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител в Асоциацията по ВиК.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 14/19.01.2018 г. (08-00-69/19.01.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2017 г. Приемане Общински план за младежта за 2018 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Комисия за децата, младежта, спорт и туризъм”

9. Разглеждане Предложение с вх.№ 15/19.01.2018г. (08-00-63/19.01.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Програма на културни и спортни прояви през 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност”

10. Други

10.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

      

                                                                                Председател на ОбС – Годеч

                                                      Мария Владимирова  

22.01.2018 г.
===========================================================================================