ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 28.02.2018 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч. /вх.№ 17/23.01.2018 г./

Вносител: Председателя на ОбС-Годеч

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 30/15.02.2018 г. (08-00-186/15.02.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Доклад за междинна оценка на Общински план за развитие на Община Годеч 2014 – 2010 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 28/15.02.2018 г. (08-00-187/15.02.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Годишен план за паша и правила за ползване на мерите и пасищата от ОПФ.

Вносител: Зам.-кмет на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 27/15.02.2018 г. (08-00-188/15.02.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на списък с пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване през стопанската 2018/2019 година.

Вносител: Зам.-кмет на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 31/20.02.2018г. (08-00-190/20.02.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен план за ползване на дървесина за 2018 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

               ПК по „Екология, СГС”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 32/20.02.2018г. (08-00-191/20.02.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Годеч за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

               ПК по „Екология, СГС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 33/20.02.2018г. (08-00-194/20.02.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот - павилион на ул.Нишава, град Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане Предложение от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Определяне нов размер на месечното възнаграждение на Управителя на „МЦ-Годеч” ЕООД /вх.№ 26/15.02.2018г./

Вносител: Председателя на ОбС-Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

9.Разглеждане Предложение с вх.№ 29/15.02.2018г. (08-00-189/15.02.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен отчет за изпълнение на Регионалната програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд за 2017 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

             ПК по „Екология, СГС”

10. Други

10.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

    

                                                                Председател на ОбС – Годеч

                                          Мария Владимирова  

20.02.2018 г.  

=============================================================================