ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.03.2018 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 35/22.03.2018г. (08-00-303/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№36/22.03.2018г. (08-00-304/22.03.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 50/22.03.2018г. (08-00-318/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие през 2017 г. на Община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 37/22.03.2018 г. (08-00-305/22.03.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне размера на начални тръжни цени на земеделски земи, които подлежат за отдаване под наем чрез публично оповестени търгове.

Вносител: Зам.-кмет на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 38/22.03.2018 г. (08-00-306/22.03.2018г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.

Вносител: Зам.-кмет на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 39/22.03.2018г. (08-00-307/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Възлагане на експертна пазарна оценка на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ IX-278 в кв.15 по плана на с.Комщица.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 40/22.03.2018г. (08-00-308/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на помещение в сграда, общинска собственост /бивш Младежки дом/.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане Предложение с вх.№ 41/22.03.2018г. (08-00-309/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2018-2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, култура, вероизповедания и читалищна дейност”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 42/22.03.2016г. (08-00-310/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Годишен план за развитие на социалните услуги за 2019 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Здравеопазване и социална политика”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 43/22.03.2018г. (08-00-311/22.03.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч с проект по ПРСР /2014-2020г./.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 44/22.03.2018г. (08-00-312/22.03.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч с проект по ПРСР /2014-2020г./.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 45/22.03.2018г. (08-00-313/22.03.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч с проект по ПРСР /2014-2020г./.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

13. Разглеждане Предложение с вх.№ 46/22.03.2018г. (08-00-314/22.03.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Споразумение за прекратяване на договор с „Екоколект”АД за разделно събиране на отпадъци. Одобряване на договор за сътрудничество с „Булекопак”АД.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

ПК по „Екология, селско и горско стопанство”

14. Разглеждане Предложение с вх.№ 47/22.03.2018г. (08-00-315/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Членство на Община Годеч в Сдружението на Югозападните общини

Вносител: Кмета на община Годеч

Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

            

15. Разглеждане Предложение с вх.№ 48/22.03.2018г. (08-00-316/22.03.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за дейността на МКБППМН.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК за децата, младежта, спорт и туризъм

16. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 49/22.03.2018г. (08-00-317/22.03.2018 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Честване на празника на града „Видовден”.

   Вносител: Кмета на община Годеч

   Становище: ПК по „Образование, култура, ВЧД”

17. Други

17.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

      

                                                                                Председател на ОбС – Годеч

                                                     Мария Владимирова  

22.03.2018 г.  

====================================================================