П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от ЗМСМА на 30.01.2020 година от 10,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 47/10.01.2020г. (08-00-35/10.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение и допълнение на Наредба № 8 от 31.01.2017 година за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
                    ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

2. Разглеждане Отчет с вх.№ 49/20.01.2020г. (08-00-59/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2019 година.
Вносител: Кмета на община Годеч

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 50/20.01.2020г. (08-00-60/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2020 – 2023 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
  
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 51/20.01.2020г. (08-00-61/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2019 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 52/20.01.2020г. (08-00-62/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 62/20.01.2020 г. (08-00-72/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализиране на наемните цени на общински помещения и терени.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 53/20.01.2020г. (08-00-63/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Обща численост и структура на общинска администрация Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 54/20.01.2020г. (08-00-64/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Изменение на Правилата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Годеч.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

9. Разглеждане Предложение с вх.№ 55/20.01.2020г. (08-00-65/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

10. Разглеждане на Доклад с вх.№ 56/20.01.2020г. (08-00-66/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Бюджет на Община Годеч за 2020 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2020 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

11. Разглеждане Предложение с вх.№ 57/20.01.2020г. (08-00-67/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Експертна пазарна стройност на недвижим имот – частна общинска собственост, УПИ I- за общежитие, кв.37 по плана на гр.Годеч.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 58/20.01.2020г. (08-00-68/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
                     ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

13. Разглеждане Предложение с вх.№ 59/20.01.2020г. (08-00-69/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”

14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 60/20.01.2020г. (08-00-70/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2019 г. Приемане Общински план за младежта за 2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 61/20.01.2020г. (08-00-71/20.01.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Актуализирана Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
                    ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

16. Други
16.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.   
   
      Зам.-Председател на ОбС – Годеч:
      Коци Костадинов 

21.01.2020 г.
===================================================