Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 13.09.2021година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 13.09.2021година от 17,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане Предложение с вх.№ 122 /10.09.2021 г. (08-00-1271 /10.09.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч
относно: Одобрено проектно предложение на Община Годеч с № BG06RDNP001-19.462-0003 с наименование „Придобиване на преместваема, сглобяема сцена за организиране на традиционни местни празници и фестивали на територията на Община Годеч за поддържане, презентиране и съхранение на културното и духовно наследство” – мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малки по мащаб туристическа инфраструктура”.
Вносител: Радослав Асенов –  кмет на Община Годеч,
Становище:  ПК по „ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане Уведомително писмо от Велин Иванов – временно изпълняващ длъжността директор на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ град Годеч.

 Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 13.09.2021 г. от 17,00 часа.
     
                                                             Мария Владимирова: /П/
                                                          Председател на ОбС – Годеч
10.09.2021 г.
===========================================