П О К А Н А за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Годеч за 2020 година

            На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба от 23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч, председателят на Общински съвет - Годеч организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Годеч за 2020 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет-Годеч до 17.00 часа на 24.09.2021 година. 
             Обсъждането ще се проведе на 28.09.2021 г. от 11.00 часа в голямата заседателна зала в сградата на Община Годеч /стая №217, втори етаж/ гр.Годеч, пл. „Свобода” №1
              Обсъждането ще се проведе съобразно действащите противоепидемични мерки към датата на провеждането му.

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА /П/
Председател на Общински съвет-Годеч
 
ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ:
Докладна записка от Радослав Асенов –  Кмет на Община Годеч
Приложение №1 – Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2020 г.
Приложение №2 – Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2020 г.
Приложение №3 – Отчет на поименния списък на капиталовите разходи към 31.12.2020 г.
Приложение №4 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2020 г.
Приложение №5 – Годишен отчет за състоянието на общинския дълг на Община Годеч за 2020 г.
Приложение №14 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2020 година

Дата на публикуване: 16.09.2021 г.
==================================================