ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 30.09.2021 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.09.2021 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане Предложение с вх.№ 119 / 26.08.2021 г. (08-00-1215/26.08.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Годеч и средства от европейските фондове към 31.12.2020 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
2. Разглеждане Предложение с вх.№ 138/24.09.2021 г. (08-00-1330/24.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Годеч и средства от европейските фондове към 30.06.2021 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
3. Разглеждане Предложение с вх.№ 135/24.09.2021 г. (08-00-1325/24.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Промяна на одобрената обща численост и структура на общинска администрация.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
4. Разглеждане Предложение с вх.№ 136/24.09.2021 г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет-Годеч относно: Утвърждаване на мамомерни паралелки в СУ „Проф.д-р Асен Златаров“ за учебната 2021/2022 година.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
5. Разглеждане Предложение с вх.№ 129/24.09.2021 г. (08-00-1319/24.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Освобождаване от заплащане на наем от физически и юридически лица - наематели или ползватели на общински имоти, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 137/ 24.09.2021 г. (08-00-1312 / 23.09.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане Предложение с вх.№ 127/21.09.2021 г. (08-00-1308/21.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ XI-1500, целият с площ от 1755 кв.м, кв.133 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
8. Разглеждане Предложение с вх.№133/24.09.2021 г. (08-00-1323/24.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-19.381-0001-C01 / 05.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
9. Разглеждане Предложение с вх.№ 134/24.09.2021 г. (08-00-1324/24.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане, по Договор № BG06RDNP001-19.381-0001-C01 / 05.01.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
10. Разглеждане Предложение с вх.№ 139/24.09.2021 г. (08-00-1327/24.09.2021 г.) от Надя Сотирова – Зам.-кмет на община Годеч относно: Определяне на допълнителен списък на пасища, мери и ливади за обявяване на търг по реда на чл. 37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
11. Разглеждане Предложение с вх.№ 140/24.09.2021 г. (08-00-1328/24.09.2021 г) от Надя Сотирова – Зам.-кмет на община Годеч относно: Провеждане на търгове по чл. 37и, ал. 13 и ал. 14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
12. Разглеждане Предложение с вх.№ 141/24.09.2021 г. (08-00-1329/24.09.2021 г) от Надя Сотирова – Зам.-кмет на община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
13. Разглеждане Предложение с вх.№ 126/21.09.2021 г. (08-00-1310/21.09.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по подмярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на „МИГ-Берковица и Годеч“.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
14. Разглеждане Предложение с вх.№ 125/21.09.2021 г. (08-00-1309/21.09.2021 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Създаване на общинска комисия по безопасност на движението по пътищата на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
15. Разглеждане Предложение с вх.№ 131/24.09.2021 г. (08-00-1321/24.09.2021 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение регулацията на УПИ XI-23, УПИ XII-23 от кв.25 и УПИ III-23 от кв. 27 по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
16. Разглеждане Предложение с вх.№ 130/24.09.2021 г. (08-00-1320/24.09.2021 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение ПУП на село Разбоище в кв.17.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
17. Разглеждане Предложение с вх.№ 132/24.09.2021 г. (08-00-1322/24.09.2021 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на действащия ПУП на село Губеш в кв.16 и кв.17.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
18. Разглеждане Предложение с вх.№ 128/21.09.2021 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Допълнение на Решение №59/31.05.2021 г. на ОбС-Годеч.
Вносител: Председателят на ОбС
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
19.Други
19.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
  
     Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 28.09.2021 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

                                                                    Мария Владимирова: /П/
                                                                    Председател на ОбС – Годеч

24.09.2021 г.
=======================================