ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 30.11.2021 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.11.2021 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
      1.Разглеждане Предложение с вх.№ 149/24.11.2021 г. (08-00-1563/24.11.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    2. Разглеждане Предложение с вх.№ 150 /24.11.2021 г. (08-00-1564.24.11.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Освобождаване от заплащане на наем от физически и юридически лица - наематели или ползватели на общински имоти, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    3. Разглеждане Предложение с вх.№ 151 /24.11.2021 г. (08-00-1565/24.11.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ /парцел/ XIV- общ., целият  с площ от 475 кв.м, находящ се в кв. 120 по действащия регулационен план на град Годеч, област Софийска.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    4. Разглеждане Предложение с вх.№ 152 /24.11.2021 г. (08-00-1566/24.11.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ /парцел/ XV- общ., целият  с площ от 710 кв.м, находящ се в кв. 120 по действащия регулационен план на град Годеч, област Софийска
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    5. Разглеждане Предложение с вх.№ 153 / 24.11.2021 г. (08-00-1567/24.11.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отдаване под наем на Общински нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна масивна железобетонна сграда – детско заведение със ЗП от 470 кв. м , находяща се в УПИ /парцел/ II – в кв. 89 от ПУП на гр. Годеч
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    6. Разглеждане Предложение с вх.№ 154/24.11.2021 г. (08-00-1568/24.11.2021 г.) от Надя Сотирова – Зам.-кмет на община Годеч относно: Определяне на допълнителен списък на пасища, мери и ливади за обявяване на търг по реда на чл. 37и, ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година.
Вносител: Заместник-кмет на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    7. Разглеждане Предложение с вх.№ 148 / 18.11.2021 г. (08-00-1536/17.11.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на плана за регулация по имотни граници на УПИ XXI-74 и УПИ XX-73,147 от кв.12 по плана на с.Губеш, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    8. Разглеждане Предложение с вх.№ 155 /24.11.2021 г. (08-00-1569/24.11.2021 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    9. Разглеждане Предложение с вх.№ 156 /24.11.2021 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет - Годеч относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Годеч
Вносител: Председател на Общински съвет - Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
   10. Разглеждане Предложение с вх.№ 157/24.11.2021 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет - Годеч относно: Молби за отпускане на еднократна финансова помощ.
Вносител: Председател на Общински съвет - Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
   11.Други
Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.  
      Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.11.2021 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

      Мария Владимирова:
Председател на ОбС – Годеч

24.11.2021 г.
=================================================