Покана ОбС за 16.12.2021

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 16.12.2021година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Вижте Покана ОбС за 16.12.2021 -- ТУК: