ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 25.02.2022година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 25.02.2022година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14/17.02.2022 г. (08-00-170/17.02.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 18/ 18.02.2022 г. (08-00-174 / 18.02.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех през гимназиалния етап на обучение в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 16 / 18.02.2022г. (08-00-172 / 18.02.2022 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади през стопанската 2022/2023 г. на територията на община Годеч.
Вносител: Надя Сотирова – заместник- кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
              ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 17 / 18.02.2022г. (08-00-173 / 18.02.2022 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 година.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
                  ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 15/ 17.02.2022 г. (08-00-171 / 17.02.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП-план за застрояване на ПИ с идентификатор 15309.4.13 в м.“Кръст“, гр. Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 13 / 17.02.2022 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Откриване процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 19 / 18.02.2022 г. (08-00-175 / 18.02.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Отчет за дейността на МКБППМН за 2021 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Младежта и спорта”

8. Други
8.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 
  
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 24.02.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
  
       Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

18.02.2022 г.

============================================================