ПОКАНА за свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Годеч, на 02.03.2022 година от 17,00 часа

ПОКАНА
за свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 02.03.2022 година от 17,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1.  Разглеждане Предложение с вх.№ 24 / 28.02.2022 г. (08-00-216/ 28.02.2022 г.)  от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Предоставяне на имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна масивна железобетонна сграда – детско заведение със ЗП от 470 кв. м , находяща се в УПИ /парцел/ II – в кв. 89 от ПУП на гр. Годеч за целите на настаняване на бежанци от Украйна, потърсили убежище в Република България.
Вносител: Радослав Асенов – кмет на община Годеч.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
  
 Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 02.03.2022 г. от 16,30 часа голямата заседателна зала на Община Годеч. 
      

      Председател на ОбС – Годеч
      Мария Владимирова 
01.03.2022 г.

======================================================