Обявление за избор на съдебни заседатели - 02032022

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 15 по Протокол № 2 / 25.02.2022 г. от заседание на Общински съвет - Годеч

Общински съвет – Годеч открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд при следните правила за нейното провеждане:

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. възраст от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Годеч, която попада в рамките на съдебния район на Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявалия;
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;
1.7. да не са общински съветници от съдебния район на  Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд;
1.8.да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд;
1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Утвърдени с решението образци на документи, както следва:
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1, Приложение №1а);
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №2, Приложение №2а);
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ (Приложение №3, Приложение №3а);
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №4, Приложение №4а);
2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №5).

Приложенията могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Годеч, секция „Общински съвет“ в обявлението за откриване на процедурата за съдебни заседатели.

3. В срок до 30.04.2022 г., кандидатите за съдебни заседатели в Софийски окръжен съд и Районен съд - Костинброд, подават до Общински съвет – Годеч заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 или Приложение №1а), заедно със следните документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Годеч  да се обръща за препоръки (Приложение №5);
3.5. мотивационно писмо;
3.6. писмено съгласие (Приложение №4 или Приложение №4а);
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №2 или Приложение №2а);;
3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3 или Приложение №3а).

• Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд
1. Приложение №1
2. Приложение №2
3. Приложение №3
4. Приложение №4
5. Приложение №5

• Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд – Костинброд
1. Приложение №1а
2. Приложение №2а
3. Приложение №3а
4. Приложение №4а
5. Приложение №5


МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
Председател на Общински съвет – Годеч

================================================