ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 31.08.2022 година

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.08.2022 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.   Разглеждане Докладна записка с вх.№ 106/24.08.2022 г. (08-00-1047/24.08.2022 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на бюджета на Община Годеч и средства от европейските фондове към 31.12.2021 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 108/25.08.2022г. (08-00-1051/25.08.2022 г.) от Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч /съгласно Заповед № РД-295/15.08.2022 г./ относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022 г.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 107/24.08.2022 г. (08-00-1041/24.08.2022 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Одобряване проект за изменение ПУП на град Годеч, махала Молак в кв.17 и 18.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 109/25.08.2022 г. (08-00-1052/25.08.2022 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Одобряване проект за изменение ПУП на село Шума в квартали 3 и 3а /нов/.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

5.   Други
     5.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.       

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 30.08.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

                                                         

                                                         Коци Костадинов
                                                        Зам.-председател на ОбС – Годеч

25.08.2022 г.
=====================================================