ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 29.09.2022 година

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 29.09.2022 година от 19,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 114/28.09.2022 г. (08-00-1227/28.09.2022 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение на Решение № 79 от Протокол № 10/31.08.2022 г. на Общински съвет – Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
   
2. Разглеждане Предложение с вх.№ 115/28.09.2022 г. (08-00-1228/28.09.2022 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Дофинансиране на обществен превоз на пътници по републиканска и общинска транспортна схема със средства от бюджета на Община Годеч.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
 
         Koци Костадинов 
         Зам.-председател на ОбС – Годеч

=============================================================================