ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 25.11.2022 година от 12,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  

             Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 25.11.2022 година от 12,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:    
1.           Разглеждане Предложение с вх.№ 153 / 24.11.2022 г. от общински съветници относно: Изменение на Решение № 93 / 22.11.2022 година.
Вносител: Общински съветници
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 25.11.2022 г. от 11,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч. 


      Председател на ОбС – Годеч
      Мария Владимирова 

24.11.2022 г.
============================================================================