ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 23.12.2022 година

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 23.12.2022 година от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№123/13.10.2022г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет - Годеч относно: Приемане на Наредба за обществения ред, опазването на общинската собственост, инфраструктурата и околната среда на територията на община Годеч.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
2. Разглеждане на Предложение с вх.№145 /14.11.2022г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет - Годеч относно: Допълнение на Решение №124 по Протокол № 11 / 30.11.2021 г.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 134 / 31.10.2022г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет - Годеч относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Годеч и неговите комисии за периода от 01.07.2021 – 31.12.2021 година.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
4. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 137 / 31.10.2022 г. (08-00-1397/ 31.10.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнението на решенията на Общински съвет-Годеч, приети през периода юли 2021-декември 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 147/ 21.11.2022 г. (08-00-1481 / 21.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 158/ 16.12.2022 г. (08-00-1597 / 16.12.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 150/22.11.2022 г. (08-00-1489 /22.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Освобождаване от заплащане на наем от наематели по сключени договори за наем за имоти и терени- общинска собственост, намиращи се в двора на СУ „Проф.д-р Асен Златаров“ гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане на Предложение с вх.№148 /21.11.2022г. (08-00-1482/21.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
9. Разглеждане на Предложение с вх.№136 / 31.10.2022г. (08-00-1396/31.10.2022 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Допълнителен списък с поземлени имоти за включване в процедурата за провеждане на търг по реда на чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Вносител: Заместник-кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№149 /21.11.2022г. (08-00-1483/21.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч с проектно предложение по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“ по Програма „Развитие на човешките ресурси”, 2021-2027 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 141 / 03.11.2022г. (08-00-1416 / 03.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.149.973 в м. „Найденова” от кадастралната карта на землището на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 135 / 31.10.2022г. (08-00-1388 / 26.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение на ПУП на град Годеч в кв.120, 120а и 128.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 139 / 31.10.2022г. (08-00-1399 / 31.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на Регион Костинброд /2021-2028/ година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 138 / 31.10.2022г. (08-00-1400 / 31.10.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Програма за овладяване на популацията набезстопанствените кучета на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 140 / 31.10.2022г. (08-00-1398 / 31.10.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община  Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
16. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 151 / 22.11.2022 г. (08-00-1490 / 22.11.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ за заплащане на здравноосигурителни вноски на Илиан Младенов Младенов от гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
17. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 157/15.12.2022 г. (08-00-1586/15.12.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на родители на новородени деца през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
18. Разглеждане на Предложение с вх.№ 159/ 16.12.2022 г. (08-00-1598 / 16.12.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Сключване на договор с ПУДООС за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на техническата рекултивация на проект: „Рекултивация на депо с прекратена експлоатация, находящо се в землището на село Разбоище в имоти с № 001234 и №001192.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
19. Разглеждане Предложение с Вх.№ 133 / 31.10.2022 г. от Румяна Борисова – общински съветник относно: Определяне на възнагражденията на общинските съветници.
Вносител: Общински съветник
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”    
20. Други
20.1. Разглеждане Предложение с Вх.№ 155 / 14.12.2022 г. от Коци Костадинов – общински съветник относно: Презентация от фирма „Техноинокс инженеринг“ ЕООД за поставяне на мобилни системи за пречистване и структуриране на вода за питейно-битови нужди за населението на гр.Годеч.
20.2. Разглеждане Предложение с Вх.№ 156 / 14.12.2022 г. от Богомил Богомилов – общински съветник относно: Обсъждане на инвестиционния проект на Община Годеч „Основен ремонт на спортна площадка в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ База 2.
20.3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

    Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 22.12.2022 г. от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч.  

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

16.12.2022 г.
========================================