ПОКАНА за свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Годеч - 06022023

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

          Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 08.02.2023година от 17,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

      1. Разглеждане Предложения с вх.№152/ 23.11.2022г.и вх.№ 24 / 06.02.2023 г. от общински съветници относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Общински съветници
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 08.02.2023 г. от 17,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч. 
 

            Председател на ОбС – Годеч
           Мария Владимирова 
06.02.2023 г.

==============================================