ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч --- 22022023

Изтеглете Поканата от ТУК

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28.02.2023 година от 17,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 42/22.02.2023 г. (08-00-313 /22.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Годеч за 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 28 /21.02.2023 г. (08-00-287/21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Отчет за изпълнението на Решенията на Общински съвет-Годеч, приети през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

3. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 41/ 22.02.2023 г. (08-00-312 /22.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности на Община Годеч за периода 2024 г. - 2026 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 39 / 21.02.2023 г. (08-00-300/ 21.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на Разчет за извършване на авариен текущ ремонт на тръбни водостоци на път SFO1120 /Годеч-Лопушня-Шума/ и път SFO3125 /Годеч-Върбница/.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 44/ 22.02.2023 г. (08-00-315/ 22.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изготвяне на работен проект за обект: Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в гр. Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 45 / 22.02.2023г. (08-00-316 / 22.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Разходване на месечните отчисления по  чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за 2023 г., съгласно разпоредбите на § 60 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за закупуване на специализирана метачна машина.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 33 / 21.02.2023г. (08-00-292 / 21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот с площ от 70 кв.м., придаващ се по регулация към УПИ XXXVIII-13, кв.4 по действащия регулационен план на гр. Годеч, квартал „Молак”, Софийска област.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 34 / 21.02.2023г. (08-00-293 /21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот с площ от 70 кв.м., придаващ се по регулация към УПИ XVII-39, кв.4 по действащия регулационен план на с. Разбоище, община Годеч, Софийска област.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 30/ 21.02.2023 г. (08-00-289 / 21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с  № 208, с площ от 17.16 кв. м, находящо се на II (втори) етаж в сградата на бивша поликлиника, в УПИ I- за Районна болница и поликлиника, кв.63, ул. „Грамада” № 2, гр. Годеч, Софийска област.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 31/ 21.02.2023 г. (08-00-290 / 21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение № 2, с площ от 27 / двадесет и седем / кв.м, находящо се в сградата на Младежки дом, попадаща в първа зона на гр. Годеч, УПИ I, кв.132а, по действащия план на гр. Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

11. Разглеждане Предложение с вх.№ 32/ 21.02.2023 г. (08-00-291 / 21.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг  на имот публична общинска собственост-помещение, с площ 185 кв.м., находящо се в сградата на Младежки дом на пл. „Свобода“ № 4, гр. Годеч, УПИ I, кв.132а по плана на гр. Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 27/21.02.2023 г. (08-00-284/21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Сключване на договор с превозвач в условията на спешна мярка.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 40/ 21.02.2023 г. (08-00-285/ 21.02.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Искане от Общинска служба по земеделие - гр. Годеч, за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби, към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 г.)
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 35/ 21.02.2023 г. (08-00-294 / 21.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартали 76а, 78, 78а и 78б / Част от околовръстен полигон на кв. "Додовица", гр. Годеч /.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 36/ 21.02.2023 г. (08-00-295 / 21.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на гр. Годеч в квартали 53 и 57.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

16. Разглеждане на Предложение с вх.№ 37/ 21.02.2023 г. (08-00-296 / 21.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на село Гинци в квартал 50.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

17. Разглеждане на Предложение с вх.№ 38/ 21.02.2023 г. (08-00-297 / 21.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на село Комщица в квартал 23.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

18.Разглеждане на Предложение с вх.№ 43/22.02.2023г. (08-00-314/22.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Отчет за дейността на МКБППМН за 2022 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Младежта и спорта”

19. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 25/ 13.02.2023 г. (08-00-219 / 13.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Приемане на изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

20.  Разглеждане Предложения с вх.№ 152 / 23.11.2022г.и вх.№ 24 / 06.02.2023 г. от общински съветници относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Общински съветници
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

21.  Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 25/ 13.02.2023 г. (08-00-219 / 13.02.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Актуализирана Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки на територията на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

22. Други
22.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.02.2023 г. от 17,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
       

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

22.02.2023 г.
==========================================================