ПОКАНА за свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Годеч --- 14032023

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация


     Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 16.03.2023 година от 17,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:
   
1. Разглеждане Предложение с вх.№ 48 / 14.03.2023 г. от Тодор Тодоров - общински съветник относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех през гимназиалния етап на обучение в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч.       
Вносител: Общински съветник
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 49 / 14.03.2023 г. от Тодор Тодоров - общински съветник относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Райна Здравкова Димитрова.
Вносител: Общински съветник
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”   
    Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 16.03.2023 г. от 17,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч. 

                                        Председател на ОбС – Годеч
                                        Мария Владимирова 
14.03.2023 г.
=====================================================