ПОКАНА за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Годеч за 2022 година

П О К А Н А     

      На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 50, ал. 3 и чл. 51, ал. 1 от Наредба от 23.01.2014 г. за условията за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч, председателят на Общински съвет - Годеч организира публично обсъждане на годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета на Община Годеч за 2022 година. Становища по годишния отчет за изпълнение и приключване на бюджета могат да се предоставят в деловодството на Общински съвет-Годеч до 17.00 часа на 22.08.2023 година.

     Обсъждането ще се проведе на 24.08.2023 г. от 17.00 часа в голямата заседателна зала в сградата на Община Годеч /стая №217, втори етаж/ гр.Годеч, пл. „Свобода” №1

МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА /П/
Председател на Общински съвет-Годеч


ИЗТЕГЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ:
Докладна записка от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч
Приложение №1 – Отчет за изпълнение на приходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2022г.
Приложение №2 – Отчет за изпълнение на разходите по бюджета на Община Годеч към 31.12.2022г.
Приложение №3 – Отчет на поименния списък на капиталовите разходи към 31.12.2022 г.
Приложение №4 – Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз за 2022 г.
Приложение №14 – Информация за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2022 година.

Дата на публикуване: 16.08.2023 г.
==================================