Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 29.05.2024г.

материали за заседанието -- ТУК

 

П О К А Н А 
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.05.2024 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 70 / 29.03.2024 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч относно: Приемане на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране от Община Годеч.
Вносител: Председател на Общински съвет-Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 87 / 21.05.2024 г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет - Годеч относно: Откриване процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора.
Вносител: Председател на Общински съвет-Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 96 / 23.05.2024 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Годишен отчет и баланса на „Медицински център - Годеч” ЕООД за 2023 година.
Вносител: Председател на Общински съвет-Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 89/22.05.2024 г. (08-00-728/22.05.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, придаващ се по регулация към УПИ /парцел/ XVII – 39 от квартал 4 по действащия регулационен план на село Разбоище, одобрен със заповед № 243 от 06.07.1989 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 91/22.05.2024 г. (08-00-730/22.05.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Отмяна Решение № 43 по Протокол №3 от 21.03.2024 г. на Общински съвет-Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

6. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 97/23.05.2024 г. (08-00-741/23.05.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък за капиталовите разходи за 2024 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 94/22.05.2024 г. (08-00-733/22.05.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – частна общинска собственост на Областна дирекция „Земеделие” – София област.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№92/22.05.2024 г. (08-00-731/22.05.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

9. Разглеждане на Предложение с вх. № 90 / 22.05.2024 г. (08-00-729/22.05.2024 г.) от Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на гр. Годеч в кв.17а.
Вносител: Заместник-кмет на община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 93 / 22.05.2024 г. (08-00-732 / 22.05.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2024 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”

11. Други
11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.05.2024 г. от 11,30 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова /п/
Председател на ОбС – Годеч

23.05.2024 г.

===========================