ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Н А Р Е Д Б А №8
от 31.01.2017 г.
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч

изменена и допълнена с Решение №48 по Протокол №5 от 31.05.2017

           Чл.1. (1) С тази наредба се определя редът за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи, собственост на община Годеч. С нея се определят и конкретните правомощия на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници.

 

Вижте ТУК;