Предложение за изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч --13022023

      На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ във връзка с чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, в 14-дневен срок от настоящото публикуване на проекта на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 27.02.2023 г. в деловодството на общинската администрация.

МОТИВИ за приемане на изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч -- Вижте ТУК:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изменение и допълнение на Наредба от 23.01.2014 г. за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч -- Вижте ТУК:

дата:  13.02.2023 година
=============================================

СПРАВКА По чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове  - дата: 28.02.2023 год

=======================================================================