Препис-извлечение от Протокол № 1/24.01.2008 г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 1

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.60 от ПОДОбС –Годеч, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:


Приема Програма за работата на Общински съвет – Годеч през 2008 година.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/24.01.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 2

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Приема информацията за дейността на НЧ”Н.Й.Вапцаров” – гр.Годеч и отчета за финансовото състояние към 31.12.2007 год.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/24.01.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 3

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Приема информацията за дейността на Читалище ”Младост” – с.Гинци, община Годеч и отчета за финансовото състояние към 31.12.2007 год.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/24.01.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 4

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 и т.7 от ЗМСМА, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Приема информацията за дейността на МКБППМН – гр.Годеч през 2007 година.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/24.01.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 5

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.31, ал.1 и чл.67, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Утвърждава оценката за продажба на имот представляващ общинска частна собственост /бивше училище/ в кв.15 , УПИ- ІІ, състоящ се от 1235 кв.м. заедно с построената в него сграда на І етаж със застроена площ 230 кв.м. по плана на село Комщица , общ. Годеч, обл. Софийска на стойност 14 707,00 /четиринадесет хиляди седемстотин и седем/ лева.
2. Възлага на Кмета на община Годеч да проведе процедурата по продажбата на имот представляващ общинска частна собственост /бивше училище/ в кв.15 , УПИ- ІІ , състоящ се от 1235 кв.м. заедно с построената в него сграда на І етаж със застроена площ 230 кв.м. по плана на село Комщица , общ. Годеч, обл. Софийска чрез търг.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/24.01.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 6

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.31, ал.1 и чл.67, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Утвърждава оценката за продажба на имот представляващ общинска частна собственост /бивше училище/ в кв.12 , УПИ-ХХІІ , състоящ се от 320 кв.м. заедно с построената в него сграда на І етаж със застроена площ 133 кв.м. по плана на село Губеш, общ.Годеч, обл.Софийска на стойност 5 552,80 /пет хиляди петстотин петдесет и два лева и осемдесет ст. /
2. Възлага на Кмета на община Годеч да проведе процедурата по продажбата на имот представляващ общинска частна собственост /бивше училище/ в кв.12 , УПИ-ХХІІ , състоящ се от 320 кв.м. заедно с построената в него сграда на І етаж със застроена площ 133 кв.м. по плана на село Губеш , общ. Годеч, обл. Софийска чрез търг.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/24.01.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 7

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.31, ал.1 и чл. 67, ал.2от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Утвърждава оценката за продажба на имот, представляващ общинска частна собственост /бивше училище/ в кв.4 , УПИ-VІ , състоящ се от 540 кв.м. заедно с построената в него сграда на І етаж със застроена площ 91.00 кв.м. по плана на село Бърля, общ.Годеч, обл.Софийска на стойност 5 868,00 /пет хиляди осемстотин шестдесет и осем/лв
2. Възлага на Кмета на община Годеч да проведе процедурата по продажбата на имот, представляващ общинска частна собственост /бивше училище/ в кв.4 , УПИ-VІ , състоящ се от 540 кв.м. заедно с построената в него сграда на І етаж със застроена площ 91 кв.м. по плана на село Бърля, общ. Годеч, обл. Софийска чрез търг.
3. След продажбата на имота, Кмета на община Годеч да предприеме действия за преместване на паметника от двора на училището на подходящо място.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/24.01.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 8

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.31, ал.1 и чл. 67, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Утвърждава оценката за продажба на имот представляващ общинска частна собственост /бивше училище/ в кв.2 , УПИ-ХV , състоящ се от 655 кв.м. заедно с построената в него сграда на І етаж със застроена площ 152 кв.м. по плана на село Смолча , общ.Годеч, обл.Софийска на стойност 9 720,80 лева /девет хиляди седемстотин и двадесет лева и осемдесет ст./
2. Възлага на Кмета на община Годеч да проведе процедурата по продажбата на имот представляващ общинска частна собственост /бивше училище/ в кв.2 , УПИ-ХV , състоящ се от 655 кв.м. заедно с построената в него сграда на І етаж със застроена площ 152 кв.м. по плана на село Смолча , общ. Годеч, обл.Софийска чрез търг.
3. След продажбата на имота, Кмета на община Годеч да предприеме действия за преместване на паметната плоча от сградата на училището на подходящо място.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/24.01.2008 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 9

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.31, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Възлага на Кмета на Община Годеч да се изготви оценка от лицензиран оценител на павилион от 119.00 кв.м. на един етаж строен през 1991 год. в недвижим имот, съставляващ УПИ /парцел/ І-за озеленяване в кв. 74 по плана на гр. Годеч, обл. Софийска.
2. След утвърждаване на оценката от ОбС да проведе процедура по продажбата на павилион от 119.00 кв.м. на един етаж строен през 1991 год. в недвижим имот, съставляващ УПИ /парцел/ І-за озеленяване в кв. 74 по плана на гр. Годеч, обл. Софийска чрез таен търг.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/24.01.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 10

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с 13 гласа „за” ОбС
Р Е Ш И:

ОбС упълномощава Снежанка Василева Александрова – счетоводител в Община Годеч да представлява ОбС –Годеч и получи наличните вещи и парични средства от Синдика на „Годечтранспорт”ЕООД след приключване на производството по несъстоятелност.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/24.01.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 11

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Приема предложението за създаване на Инициативен комитет за организиране честване на 160-годишнината на първото училище в Годеч в състав:
Ани Аспарухова – ст.инспектор „ПКСД” в Община Годеч
Златка Владимирова – ВрИД Директор НУ”Хр.Ботев” – гр.Годеч
Илина Николова – Директор СОУ”Проф.д-р Ас.Златаров”– Годеч
Велин Иванов – Председател на ЧН НЧ”Н.Й.Вапцаров” – гр.Годеч
Диана Станоева – Председател на ПК”ОКВЧД” в ОбС –Годеч

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/24.01.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 12

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖВ във връзка с чл.16, ал.2 от Правилника за прилагането му, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:


Избира представител на ОбС-Годеч в Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖВ Страхил Младенов Симов.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/24.01.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 13

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, с 13 гласа „за” ОбС
Р Е Ш И:


Отменя Решение № 15 по Протокол № 3/13.12.2007 г. на ОбС Годеч.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/24.01.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 14

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл.131, ал.1 и ал.2 от ЗУТ , с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Дава съгласие за промяна на ПУП за застрояване и регулация на УПИ-II-за охранително озеленяване и обществено обслужване с площ 6190 кв.м, кв.47 по плана на с.Гинци с ново предназначение на имота – за застрояване с предназначение „екологично селско стопанство и селски туризъм”.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/24.01.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 15

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 и във връзка с чл.49 ал.1 т.1 и чл.50 от ЗМСМА, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Възлага на Кмета на община Годеч в срок до 31.01.2008 год. да издаде заповед за учредяване на Общински експертен съвет по програмиране, планиране,организация и контрол на работата по проекти в общината, в състава на който да бъдат включени представителни на: общинска администрация, ръководители на общински и държавни институции, ръководители на фирми, бизнес средите, НПО, Общински съвет и други.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 1/24.01.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 16


На основание чл.21 ал.1, т.6 и т.23, и ал.2, и във връзка с чл.49, ал.2 и чл.50 от ЗМСМА , с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

1. Избира Димитър Борисов Миланов за икономически консултант в работата на Постоянните комисии на Общински съвет.
2. Определя месечно възнаграждение в размер на 50,00 лева за извършване на консултантски услуги в работата на постоянните и временни комисии на Общинския съвет от експертa по икономическите въпроси, считано от 01.01.2008 година.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/