РЕШЕНИЕ №17

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация и чл.3, ал.2, т.2 от Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие, с 13 гласа „за” ОбС
Р Е Ш И:

Избира за представител от ОбС – Годеч в Областния съвет за развитие Росица Иванова Тодорова – Председател на Общински съвет.


Оля Рангелова Никифорова ………………………...
Страхил Младенов Симов…..……………………….
Зорка Александрова Станоева……………………...
Никола Генадиев Николов…………………………..
Златка Борисова Борисова..…………………………
Диана Георгиева Станоева………………………....
Ангел Радославов Николов…………………………..
Никифор Горанов Никифоров……………………….
Росица Иванова Тодорова…………………………….
Димитър Найденов Бояджиев..……………………...
Крум Милушев Крумов.……………………………..
Димитър Цветанов Александров……………………
Мария Лукова Владимирова………………………..


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/