Препис-извлечение от Протокол № 6/22.05.2008 г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 57


На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с 13 гласа „за” ОбС

Р Е Ш И:

Приема Информацията относно разработените проекти, реализацията и усвоените финансови средства до момента в община Годеч.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/22.05.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 58

На основание чл.21, ал.1, т. и във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от ЗМСМА, с 12 гласа „за” /Д.Александров извън залата/ ОбС

Р Е Ш И:

1. Приема Доклад за самооценка на „СБАЛВБ – Годеч”ЕООД – град Годеч съгласно Наредба №18/2005 г., приложение №1 на Министерство на здравеопазването.
2. Възлага на Управителя на „СБАЛВБ – Годеч”ЕООД – Любомир Стефанов да внесе доклада за акредитация на болницата в Министерство на здравеопазването в срок до 31.05.2008 година.
3. Възлага на Управителя на „СБАЛВБ – Годеч”ЕООД – Любомир Стефанов да организира и ръководи дейността по акредитацията на болницата.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/22.05.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 59

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА, с 12 гласа „за” /Д.Александров извън залата/ ОбС

Р Е Ш И:

Приема Наредба № 4 за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/22.05.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 60

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.13 от ЗМСМА, с 12 гласа „за” /Д.Александров извън залата/ ОбС

Р Е Ш И:

Приема Наредба № 5 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Годеч.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/22.05.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 61

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, с 12 гласа „за” /Д.Александров извън залата/ ОбС

Р Е Ш И:

Приема Целева програма за енергийната ефективност на община Годеч за периода 2008 – 2011 година.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/22.05.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 62

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, с 12 гласа „за” /Д.Александров извън залата/ ОбС

Р Е Ш И:

Приема План за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи в община Годеч.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/22.05.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 63

На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.17 ал.1, т.5 от ЗМСМА, с 12 гласа „за” /Д.Александров извън залата/ ОбС

Р Е Ш И:

Определя дата за отбелязване на традиционния празник на град Годеч – Видовден – 28 юни 2008 година.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/22.05.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 64


На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.10 от ЗМСМА, с 12 гласа „за” /Д.Александров извън залата/ ОбС

Р Е Ш И:

Приема информацията за дейността на Туристическия информационен център – град Годеч и финансовото състояние на центъра към 30.04. 2008 година.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/22.05.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 65

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , чл.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл.205, т.1 и чл.209, ал.2, т.1 от Закона за устройство на територията, с 12 гласа „за” /Д.Александров извън залата/ ОбС

Р Е Ш И:


1. Допуска процедура за прокарване на улица с осови точки 442-441 за достъп до УПИ V-661 в кв.76 по плана на гр.Годеч.
2. Възлага на Кмета на община Годеч да се изготви оценка от лицензиран оценител на недвижим имот, представляващ УПИ V-661 в кв.76 по плана на град Годеч, Софийска област.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/22.05.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 66


На основание чл.21, ал.1, т.13 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с 12 гласа „за” /Д.Александров извън залата/ ОбС
Р Е Ш И:

1. Възлага на Кмета на община Годеч да прекрати Договор за концесия, сключен между община Годеч и „Любекс”ЕООД на 06.01.2000 г. съгласно чл.35, позиция 5 от Договора, като връчи писмено шестмесечно предизвестие на Управителя на фирмата Концесионер- Георги Тенев Гогов, считано от влизане в сила на решението, като за срока на предизвестието ангажиментите на двете страни по договора - община Годеч и Концесионера се запазват.
2. Възлага на Кмета на община Годеч на следващото заседание на Общинския съвет да внесе предложение относно възлагане на съответните дейности по Договора за концесия след прекратяването му по допустим от закона ред.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 6/22.05.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 67

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.6 от ЗМСМА, с 10 гласа „за” /Д.Александров, К.Крумов, О.Никифорова - извън залата/ ОбС

Р Е Ш И:

Отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2008 година по подадени молби от граждани, както следва на:

1. Ангелина Тодоринова Николова –
за лечение на дете с ДЦП –200,00 лева
2. Ангел Цветанов Иванов –
за издръжка и лечение - 200,00 лева
3. Ани Любенова Кирилова –
за лечение - 150,00 лева
4. Ангелина Матеева Петрова –
за издръжка и лечение - 100,00 лева
5. Валентина Здравкова Антонова –
за издръжка - 100,00 лева
6. Освобождава от заплащане на такса детска градина
Васил Руменов Николов – ЕГН – 0344029300,
от гр.Годеч, ул.”Ком”№11, до края на 2008 година.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/