РЕШЕНИЕ №93/19.08.2008г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и съгласно чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както и във връзка с писмо изх.№ 94-01/396 от 31.07.2008 г от Администрацията на Президента на Република България, с гласували „за” - … общински съветници; „против” – …;”въздържал се”- …,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:
Предлага на Президента на Република България да бъдат опростени дължимите държавни вземания за съдебни разноски и държавна такса по исканото опрощаване в преписката по жалбата на Рашко Кръстев Наков от град Годеч, ул.”Проф. Ал. Милев” № 4.

Оля Рангелова Никифорова - ............... - ..........................
Страхил Младенов Симов - ............... - ..........................
Зорка Александрова Станоева - ............... - ..........................
Никола Генадиев Николов - ............... - ..........................
Златка Борисова Борисова - ............... - ..........................
Диана Георгиева Станоева - ............... - ..........................
Ангел Радославов Николов - ............... - ..........................
Никифор Горанов Никифоров - ............... - ..........................
Росица Иванова Тодорова - ............... - ..........................
Димитър Найденов Бояджиев - ............... - ..........................
Крум Милушев Крумов - ............... - ..........................
Димитър Цветанов Александров - ............... - ..........................
Мария Лукова Владимирова - ............... - ..........................

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Росица Иванова