Препис-извлечение от Протокол № 10/12.09.2008 г.от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 97

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.30, ал.1 от ЗОБ и чл.36 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и в съответствие с разпоредбите на ЗДБРБ за 2008 година, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържал се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на община Годеч за първото полугодие на 2008 година, отчета за изпълнение на фонд „Приватизационен” и „Капиталови разходи” за същия период.
2. Приема актуализация на бюджета на община Годеч и поименния списък за разпределение средствата за „Капиталови разходи” от общинския бюджет за второ полугодие на 2008 година.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/12.09.2008 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 98

На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.14, ал.2, т.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържал се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет–Годеч не приема предложената промяна в Структурата на общинска администрация Годеч, считано от 01.10.2008 г., като потвърждава приетата с Решение №37/27.03.2008 г. , изменено и допълнено с Решение № 70/26.06.2008 г. Структура на общинска администрация – Годеч с общата численост на персонала - 37 щатни бройки.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/12.09.2008 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 99

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 и т.7 от ЗМСМА, и чл. 3 от Правилника за приложение на Закона за закрила на детето, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Приема отчет-анализ за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето през 2007 година.
2. Приема Общинска програма за закрила на детето в община Годеч през 2008 година.
3. Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на Програмата.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/12.09.2008 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 100

На основание чл.20 във връзка с чл.17, чл.21, ал.1, т.7, 8, 9,12, 15 и т. 23, и ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от Закона за регионалното развитие, чл.10, и чл.11 от Закона за концесиите, чл.4, ал.2 и чл.6 от Закона за общинските бюджети, чл.34, ал.5, 6 и 7 от Закона за общинската собственост, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържал се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Приема Наредба №7/12.09.2008 г. за публично – частните партньорства на община Годеч.
2.Възлага на Кмета на Общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на Наредбата.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/12.09.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 101

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.31, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Възлага на Кмета на Община Годеч да се изготви оценка от лицензиран оценител на павилион от 119.00 кв.м. на един етаж, построен през 1991 год. в поземлен имот УПИ /парцел/ IІ -837 в кв.74 по плана на гр.Годеч, обл.Софийска.
2. След утвърждаване на оценката от ОбС да проведе процедура по продажбата на павилион от 119.00 кв.м. на един етаж, построен през 1991 год. в поземлен имот УПИ /парцел/ IІ -837 в кв.74 по плана на гр.Годеч, обл.Софийска чрез таен търг.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/12.09.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 102

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл.134, ал.2, т.1 и т.6 от ЗУТ и чл.5, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържал се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Допуска процедура по реда на чл.134, ал.2,т.1 и т.6 от ЗУТ за изменение на действащия план за регулация и застрояване на гр.Годеч в кв.17а, като предназначението на имот /УПИ/ I-594 – за ОЖС, гр.Годеч се променя като УПИ I-594 – за туристическо селище за екологичен и селски туризъм и обекта бъде включен в дейностите по Приоритет 3 на Общинския план за развитие ( 2008 -2013 г.).
2. Възлага на Кмета на общината осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурите.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/12.09.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 103

На основание чл.21, ал.1, т.23 и във връзка с чл.17, ал.1, т.10 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържал се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Приема информацията за дейността на Туристическия информационен център–град Годеч и финансовото състояние на центъра към 30.08.2008 година.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/12.09.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 104

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.31, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за”- 11 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 1,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


1. Утвърждава оценка за продажба на имот представляващ придаваемо място към УПИ/парцел/ ІХ-общ.обслужване, в кв.67 по плана на гр. Годеч, Софийска обл., с площ от 272 кв.м. на стойност 3 380.00 /три хиляди триста и осемдесет/ лева.
2. Възлага на Кмета на община Годеч да проведе процедурата по продажбата на имот представляващ УПИ /парцел/ ІХ-общ.обслужване, в кв.67 по плана на гр.Годеч, Софийска обл., с площ от 272 кв.м. на стойност 3 380.00 /три хиляди триста и осемдесет/ лева, от които 161/272 ид.част на ”МУРГАШ-2005”ООД за стойност от 2 000.00 /две хиляди/ лева.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/12.09.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 105

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.31, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:


1. Утвърждава оценка за продажба на имот представляващ УПИ/парцел/ І-общ., в кв.30 по плана на с.Мургаш, общ.Годеч, Софийска обл., с площ от 770 кв.м. на стойност 4 000.00 /четири хиляди/ лева.
2. Възлага на Кмета на община Годеч да проведе процедурата по продажбата на имот представляващ - УПИ /парцел/ І-общ., в кв.30 по плана на с.Мургаш, общ.Годеч, Софийска обл., с площ от 770 кв.м. с начална стойност 4 000,00 /четири хиляди/ лева чрез таен търг.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/12.09.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 106

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.31, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържал се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Утвърждава оценка за продажба на имот представляващ УПИ/парцел/ ІІ-общ., в кв. 30 по плана на с.Мургаш, общ.Годеч, Софийска област, с площ от 735 кв.м. на стойност 4 000.00 /четири хиляди/ лева.
2. Възлага на Кмета на община Годеч да проведе процедурата по продажбата на имот представляващ - УПИ /парцел/ ІІ-общ., в кв.30 по плана на с.Мургаш, общ.Годеч, Софийска област, с площ от 735 кв.м. с начална стойност 4 000,00 /четири хиляди/ лева чрез таен търг.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/12.09.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 107

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.31, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържал се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Утвърждава оценка за продажба на имот представляващ УПИ/парцел/ Х-общ., в кв.30 по плана на с.Мургаш, общ.Годеч, Софийска обл., с площ от 660 кв.м. на стойност 4 000.00 /четири хиляди/ лева.
2. Възлага на Кмета на община Годеч да проведе процедурата по продажбата на имот представляващ - УПИ /парцел/ Х-общ., в кв.30 по плана на с.Мургаш, общ.Годеч, Софийска обл., с площ от 660 кв.м. с начална стойност 4 000,00 /четири хиляди/ лева чрез таен търг.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/12.09.2008 г.
от заседание на ОбС


Р Е Ш Е Н И Е
№ 108

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т. 15, и ал.2 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържал се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Одобрява участието на община Годеч в създаването на публично-частно партньорство за подаване на Заявление за подпомагане по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални Местни инициативни групи от селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони (2007 - 2013 г.), и изграждане на МИГ на цялата територия на общините Годеч и Берковица.
2. Въз основа на протокол от съвместна среща, състояла се на 9.09.2008 г. в гр. Берковица, приемаме като партньори за подписване на партньорската декларация и подаване на Заявлението следните организации:
За стопанския сектор:
ЕТ „МОГИЛА – МЛАДЕН СИМОВ”
гр. Годеч 2240, общ. Годеч, обл. Софийска, ул. „Русе” No 35
131081987,
(наименование на организацията, седалище и адрес на управление, ЕИК по Булстат)
представлявана от Страхил Младенов Симов, легитимен представител на собственика Младен Димитров Симов
(име, презиме и фамилия, длъжност)

За нестопанския сектор:
СДРУЖЕНИЕ „ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЕ – БЕРКОВИЦА”
гр. Берковица 3500, общ. Берковица, обл. Монтана, пл. „Й. Радичков” No 4, 111559497,
(наименование на организацията, седалище и адрес на управление, ЕИК по Булстат)
представлявана от Ваня Благоева Каменова, председател на УС
(име, презиме и фамилия, длъжност)
3. Водещата организация по проекта, която в качеството си на КАНДИДАТ ще подаде документи и ще подпише договор за безвъзмездна финансова помощ по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални МИГ от селските райони” от Програмата за развитие на селските райони, да бъде
ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
гр. Берковица 3500, общ. Берковица, обл. Монтана, пл. „Й. Радичков” No 4 000320559,
(наименование на организацията, седалище и адрес на управление, ЕИК по Булстат)
представлявана от инж. Милчо Михайлов Доцов, кмет
(име, презиме и фамилия, длъжност)
4. Определя за представител по изпълнение на проекта и подписване на партньорската декларация от страна на местните власти в общините Годеч и Берковица инж. Милчо Михайлов Доцов, кмет на община Берковица.
(име, презиме и фамилия, длъжност)
5. Община Годеч се ангажира да оказва пълно съдействие и да участва чрез своя представител и други лица в подготовката на Заявлението за кандидатстване по под-мярка 431-2, ос 4 ЛИДЕР от ПРСР.
6. При одобрение на проекта, с оглед неговото успешно изпълнение, община Годеч ще осигури помещение за офис на проекта, необходимата офис техника (компютър, принтер, скенер, копирна машина, телефон, факс), конферентна зала, транспорт (1 лек автомобил, микробус) и оборотни средства в размер на 20 000 лв., които ще бъдат 100 % възстановени от бюджета на проекта.

Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/12.09.2008 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 109

На основание чл. 21, ал.1 т. 9, във връзка с чл.17, ал.1, т.1 и чл.20 от ЗМСМА, във връзка с Решение №55 по протокол №5/24.04.2008 г. от заседание на ОбС-Годеч и Удостоверение изх.№ 20080908163446/ 08.09.2008 г. от Министерство на правосъдието - Агенция по вписванията, и чл.156, ал.3 от Търговския закон, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържал се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

1. Да бъде заличен от търговския регистър по партидата на „Годечстрой”ЕООД/л/, ЕИК 122002346 т.505. Ликвидатори - Иван Коев Митев, ЕГН-4612016240 като Ликвидатор на „Годечстрой”ЕООД - гр.Годеч (в ликвидация).
2. Общински съвет - Годеч не освобождава Иван Коев Митев - като Ликвидатор на „Годечстрой”ЕООД -гр. Годеч (в ликвидация) до 31.12.2007 година от отговорност.
3. Възлага на Председателя на ОбС и новия Ликвидатор на дружеството – Борис Иванов да представят в Агенцията по вписванията необходимите документи за осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на процедурата.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч

Препис-извлечение
от Протокол № 10/12.09.2008 г.
от заседание на ОбС

Р Е Ш Е Н И Е
№ 110

На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 и във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, с гласували „за” - 12 общински съветници; „против” – 0; ”въздържал се”- 0,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общинският съвет – Годеч отпуска еднократна финансова помощ от общинския бюджет за 2008 година по подадени молби от граждани, както следва на:
1. Гергана Давидкова Григорова –
за животоспасяваща операция на сина й (на 4 год.) - 1 000,00 лева
2. Любен Георгиев Станоев –
за издръжка и лечение - 200,00 лева
3. Свилен Митков Свиленов–
за издръжка и лечение - 100,00 лева
4. Освобождава от заплащане на такса храна в ОДЗ”Ю.Гагарин” до края на 2008 година (за четири месеца) Цветомир Любомиров Павлов с ЕГН-0249189268 от гр.Годеч, ул.”Ал. Стамболийски” № 39.


Председател на ОбС:
/Р.Иванова/