РЕШЕНИЕ №112/23.09.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал.1, т. 3 от ЗМСМА, чл.84, ал.2, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, и съгласно чл.2а, ал.1 от Наредба №7/ 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на МОН, с гласували „за” - 10 общински съветници; „против” – 0;”въздържал се”- 1,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ

Р Е Ш И:

Общински съвет – Годеч дава съгласие да бъде формирана една маломерна група седмична детска градина в ОДЗ „Юрий Гагарин”- гр. Годеч през учебната 2008-2009 година при минимум 6 (шест) деца.


Оля Рангелова Никифорова - ............... - ..........................
Страхил Младенов Симов - ............... - ..........................
Зорка Александрова Станоева - ............... - ..........................
Никола Генадиев Николов - ............... - ..........................
Златка Борисова Борисова - ............... - ..........................
Диана Георгиева Станоева - ............... - ..........................
Ангел Радославов Николов - ............... - ..........................
Никифор Горанов Никифоров - ............... - ..........................
Росица Иванова Тодорова - ............... - ..........................
Димитър Найденов Бояджиев - ............... - ..........................
Крум Милушев Крумов - ............... - ..........................
Димитър Цветанов Александров - ............... - ..........................
Мария Лукова Владимирова - ............... - ..........................

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
Росица Иванова