Обществена поръчка 032-16 от 05.04..2016

Открита процедура  с ID 725635                                  публикувано на: 05.04.2016

Статус  -  Прекратена                                                                     последна редакция на:  08 Април 2016 12:23

ПРЕДМЕТ:
Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване, управление и отчитане на проект „Ремонт и преустройство на Начално училище “Христо Ботев”, находящо се в УПИ I-за училище, кв.38 по плана на гр.Годеч”, проект “Ремонт и преустройство на училище “Проф. Асен Златаров, находящо се в УПИ I-за училище, кв.64 по плана на гр.Годеч”, проект “Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14 по плана на гр.Годеч”, проект “Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Шума, община Годеч” и проект „Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Гинци, община Годеч”, финансирани от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., включително подготовка на заявления за кандидатстване и заявки за плащане

Kраен срок за подаване на оферта: 16:30 часа на 19.05.2016 г.

1. Обявление в АОП-725635                          -   05 Април 2016 15:41

2. Решение АОП-725633                                -   05 Април 2016 15:41

3. Документация и образци                          -   05 Април 2016 15:41

4. Приложения                                              -   05 Април 2016 15:41

5. Техническа спецификация                        -   05 Април 2016 15:41

6. Решение за прекратяване                        -   08 Април 2016 12:23