Процедура - 049-17 от 19.07.2017

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Обява за събиране на оферти                                                  публикувано на: 20.07.2017

Статус  -  Прекратена                                                                     последна редакция на:  08 Септември 2017

 ПРЕДМЕТ: „Подобряване на материално-техническата база в училищата в град Годеч”
Забележки: обществена поръчка включваща две обособени позиции:
1.Обособена позиция № 1 „Подмяна на отоплителна инсталация в сградата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч”;
2. Обособена позиция № 2 „Подобряване на материално-техническата база на НУ ”Христо Ботев” в град Годеч чрез извършване на строително-ремонтни работи”  

Kраен срок за подаване на оферти:    17.00 часа на 04.08.2017г.
Срок за отваряне на офертите:           11:00 часа на 07.08.2017г.

1. Обява АОП    -   20.07.2017  
2. Документация за участие   -   20.07.2017
3. Образци на документи   -   20.07.2017
4. Договор об.п.1 - проект   -   20.07.2017
5. Договор об.п.2 - проект   -   20.07.2017
6. Протокол 1   -   16.08.2017
7. Прекратяване на процедура  - 08.09.2017