Процедура - 050-17 от 21.07.2017

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ  ЗОП
ЗА ПРОЕКТ: „Ремонт и преустройство на ДГ „Юрий Гагарин” – находяща се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч, община Годеч”

Срок за подаване на оферти : 28.07.2017г.

Пазарно проучване  -  21.07.2017
Техн. спецификации оборудване  -  21.07.2017

Оферта - Кар Строй  -   31.07.2017
Оферта - Панов  -   31.07.2017
Оферта - Ти Пи Ес Груп -   31.07.2017
Решение за определяне
на стойността на разхода -   31.07.2017
-