Процедура - 061-18 от 23.04.2018

Пряко договаряне                                                   публикувано на: 23.04.2018г.

Статус  -  Изпълнена                                                                     последна редакция на: 13 Август  2019

ПРЕДМЕТ:

"  Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите "

Срок за подаване на оферти:  04.05.2018 г., 11:00 часа
Отваряне на офертите:            04.05.2018 г., 11:30 часа

Покана за участие             -  23 Април 2018
Решение - АОП                  -  23 Април 2018 
Образци за изтегляне       -  23 Април 2018 
Договор - проект                -   23 Април 2018 
Техническа спецификация -  23 Април 2018 
еЕЕДОП                              -  23 Април 2018 
Протокол 1 на комисия   -   31 Май 2018
Протокол 2 на комисия   -  31 Май 2018  
Доклад на комисия         -   31 Май 2018
Решение за класиране   -   31 Май 2018
Договор за възлагане   - 2018-07-24
Обявление за възлагане   - 2018-07-24
Техническа спецификация   - 2018-07-24
Техническо предложение   - 2018-07-24
Ценово предложение   - 2018-07-24

Обявление за приключване на договор  - 2019-08-13
.