Процедура - 072-18

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП                                              публикувано на: 11.12.2018г.

Статус  -  Възложена                                                                                               последна редакция на: 2019-01-09

ПРЕДМЕТ:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж” към община Годеч през 2019 г.”
Забележки: поръчката включва дванадесет обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 18.12.2018 г.
Срок за отваряне на офертите:         11:00 часа на 19.12.2018 г.

Обява                                    -  2018-12-11
Образци за изтегляне          -  2018-12-11
Документация за участие    -  2018-12-11
Техническа спецификация   -  2018-12-11
Проект за Договор                 - 2018-12-11
Удължаване на срока за получаване на оферти  -  2018-12-19
Протокол на комисия   -    2018-12-28
Деклрация за конфиденциалност  -  2019-01-09
Договор за изпълнение    -  2019-01-09
Техническо предложение  -  2019-01-09
Ценово предложение        -  2019-01-09