Процедура - 081-19

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ                                                                                 публикувано на: 27,06.2019г.. 

Статус  -  Изпълнена                                                                                                последна редакция на: 2020-09-24

ПРЕДМЕТ: «Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите»

Срок за получаване на оферти : 11:00 часа на 10. 07.2019 г..
Срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 10. 07.2019 г.

Решение за откриване         -  2019-06-27
Покана за договаряне          -  2019-06-27
Технически спецификации  -  2019-06-27
Образци за изтегляне          - 2019-06-27
Проект за Договор                - 2019-06-27
еЕЕДОП                                - 2019-06-27

Доклад на комисия  -  2019-07-12
Протокол № 1         -  2019-07-12
Решение за избор  - 2019-07-12

Обявление за възлагане   -  2019-09-09
Договор за възлагане       -  2019-09-09
Ценово предложение        - 2019-09-09
Техническо предложение  - 2019-09-09

Обявление за приключване на договор  -  2020-09-24