Процедура - 088-19

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                                                  публикувано на: 20.12.2019г.. 

Статус  -  Възложена                                                                                              последна редакция на: 2020-02-12

ПРЕДМЕТ: 
„Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителните дейности, във връзка с изпълнението на строително – монтажни работи  на проект с работно заглавие: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв. 64 по плана на град Годеч“

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 13.01.2020 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 14:00 часа на 14.01.2020 г.

Решение                               -  2019-12-20
Обявление                            -  2019-12-20
Образци за изтегляне          -  2019-12-20
Документация за участие    - 2019-12-20
Технически спецификации   -  2019-12-20
Проект за Договор                 -  2019-12-20
МЕТОДИКА                            -  2019-12-20

Обявление за отваряне на ц.оферти  -  2020-01-14

Протокол-1 на комисия          -  2020-01-17
Протокол-2 на комисия          -  2020-01-17
Протокол-3 на комисия          -  2020-01-17
Решение за класиране          -  2020-01-17

Обявление за възлагане     -  2020-02-12
Договор за възлагане         -  2020-02-12
Ценово предложение          -  2020-02-12
Техническо предложение    -  2020-02-12