Процедура - 089-19

Събиране на оферти с обява                                                                                   публикувано на: 20.12.2019г.. 

Статус  -  Възложена                                                                                              последна редакция на: 2020-02-03

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП

ПРЕДМЕТ:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж” към община Годеч през 2020 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 31.12.2019 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа на 02.01.2020 г.

Информация за публикувана обява    -  2019-12-20
Обява                                   -  2019-12-20
Образци за изтегляне         -  2019-12-20
Документация за участие   -  2019-12-20
Технически спецификации   -  2019-12-20
Проект за Договор               -  2019-12-20

Протокол от дейността на комисия  -  2020-01-14

Договор за възлагане       -   2020-02-03
Ценово предл.-об.п.1-12    -   2020-02-03
Техн. предлож.-об.п.1-12    -   2020-02-03