Процедура - 094-20

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА                                                                                 публикувано на: 2020-02-14

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП

Предстояща за възлагане поръчка:
„Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II - етап 10”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 21.02.2020 г.

Покана                                      -  2020-02-14
Информация за участник       -  2020-02-14
Техническо предложение       -  2020-02-14
Технически спецификации    -  2020-02-14
Ценово предложение              -  2020-02-14
КСС етап 10                              -  2020-02-14
Образци за изтегляне             - 2020-02-14

Оферта ЕТ Йони ДМ- Йонко Стоилов  -  2020-02-28
Оферта СИ.С.М-строй ЕООД                 -  2020-02-28
Решение за  прогнозна стойност        - 2020-02-28