Процедура - 098-20

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                                                   публикувано на: 20.03.2020 г.

Статус  -  Изпълнена                                                                                            последна редакция на: 2021-08-05

ПРЕДМЕТ:  „ Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч  и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа “
Забележки: Поръчката е разделена на три обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 15.04.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 16.04.2020 г.
Нов срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 27.04.2020 г.
Нов срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 28.04.2020 г.

Решение                                 -  2020-03-20
Обявление                              -  2020-03-20
Образци за изтегляне           -  2020-03-20
Документация за участие    -  2020-03-20
Технически спецификации  -  2020-03-20
Проект за Договор  о.п.1        -  2020-03-20
Проект за Договор  о.п.2       -  2020-03-20
Проект за Договор  о.п.3        -  2020-03-20
МЕТОДИКА                              -  2020-03-20
espd-request                           -  2020-03-20

Разяснения по зададени въпроси   -  2020-04-01

Решение за изменение  -  2020-04-14

Протокол-1 на комисия     -   2020-05-13

 Обявление за отваряне на ц.оферти   -  2020-06-05

Протокол-2 на комисия          -  2020-06-12
Протокол-3 на комисия          -  2020-06-12
Протокол-4 на комисия          -  2020-06-12
Решение за класиране            -  2020-06-12

Обявление за възлагане                -  2020-08-06
Договор за об.позиция. 1               -  2020-08-06
Ценово предложение оп1               -  2020-08-06
Предложение за изпълнение оп1  -  2020-08-06
Декларация по чл.39 ППЗОП оп1   -  2020-08-06
Графици и диаграми  оп1              -  2020-08-06
Договор за об.позиция. 2               -  2020-08-06
Ценово предложение оп2              -  2020-08-06
Предложение за изпълнение оп2  -  2020-08-06
Декларация по чл.39 ППЗОП оп2  -  2020-08-06
Графици и диаграми  оп2              -  2020-08-06
Договор за об.позиция. 3              -  2020-08-06
Ценово предложение оп3              -  2020-08-06
Предложение за изпълнение оп3  -  2020-08-06

Обявление за приключване на договор об.п.3   -   2020-09-02

Обявление за приключване на договор-59 - об.п.1   -  2021-08-05
Обявление за приключване на договор-60 - об.п.2   -  2021-08-05