Процедура - 102-20

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ                                                                                   публикувано на: 15.05.2020 г.

Статус  -  Възложена                                                                                             последна редакция на: 2020-06-29

ПРЕДМЕТ:  „Строителен надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч“ част II –етап 5 и етап 10 “

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 04.06.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 05.06.2020 г.

Решение                              -  2020-05-15
Обявление                           -  2020-05-15
Образци за изтегляне         -  2020-05-15
Документация за участие   -  2020-05-15
Технически спецификации  -  2020-05-15
Проект за Договор              -  2020-05-15
МЕТОДИКА                          -  2020-05-15
Работен Проект - 1 част     -  2020-05-15
Работен Проект - 2 част     -  2020-05-15
Работен Проект - 3 част     -  2020-05-15
Работен Проект - 4 част     -  2020-05-15
Работен Проект - 5 част     -  2020-05-15

Обявление за отваряне на ц.оферти   -  2020-06-05

Протокол-1 на комисия          -  2020-06-12
Протокол-2 на комисия          -  2020-06-12
Решение за класиране            -  2020-06-12

Обявление за възлагане         -  2020-06-29
Договор об.позиция 1             -  2020-06-29
Ценово предл. об. п. 1             -  2020-06-29
Технич. предл. об. п. 1            -  2020-06-29
Договор об.позиция 2            -  2020-06-29
Ценово предл. об. п. 2            -  2020-06-29
Технич. предл. об. п. 2           -  2020-06-29

Обявление за приключване - об.п. 2     -    2020-11-30