Процедура - 067-18 - публикуване

Към цялата документация

Публично състезание

ПРЕДМЕТ:
СМР на обект „Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175 ” – етап 1, етап 2 и етап 3 "

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 13.09.2018 г.
Срок за отваряне на офертите:         11:00 часа на 14.09.2018 г.

Решение - ID 863300
Обявление - ID 863302
Работен проект
Образци за изтегляне
Документация за участие
Технически спецификации
Проект за Договор
МЕТОДИКА
еЕЕДОП