ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения - общи

ПРЕСЦЕНТЪР - АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Информация до медиите

12.04.2019 г.

Агенцията по заетостта започва приема на уведомления от работодатели във връзка със Закона за хората с увреждания 

От 15 април 2019 г. Агенцията по заетостта започва приема на уведомления от работодатели в изпълнение на Закона за хората с увреждания (ЗХУ). Фирмите и организациите, които имат ангажимент да изпълнят квотата по чл. 38, ал.1 от ЗХУ и не са включили в дейността си определения брой хора с трайни увреждания според новите изисквания на Закона, могат да използват посредничеството на АЗ при изпълнение на тези свои задължения. ...

Вижте ТУК:

Изтегляне на образец: ТУК
Подаване на спецификация за свободно работно място:  ТУК

===================================================================

Заповед на областния управител на Софийска област

Вижте ТУК:

===========================================================

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” ПОКАНА за провеждане на редовно Общо събрание

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
   
Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 15.04.2019 г. от 15:00 часа в гр.Берковица, Заседателна зала на община Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на доклад за дейността на Сдружението през 2018 г.
 2. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 г.
 3. Приемане на план за дейността и бюджет на Сдружението за 2019 г.
 4. Разни.

ВижтеТУК:
============================================

За вас работодатели 

Дирекция “Бюро по труда”- Своге провежда процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение на безработни лица

Дирекция “Бюро по труда”- Своге уведомява работодателите от общините Своге и Годеч, че разполага със свободни финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) към 22.03. 2019 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 4399,00 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 3591 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 3626 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства - 4578 лв.;
 • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 2742,00 лв.;
 • Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:
 • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) - свободни средства – 7779 лв.;По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места – текущо, до усвояване на финансовия ресурс.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Своге, ул. „Александър Стамболийски“ №3, както и на тел.0726/22568 

И във филиала на дирекцията:
Гр.Годеч
Ул. „Република“ №1
Тел.: 0729/22175

 

 

     СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” организира информационни срещи за представяне на процедура за прием на проекти предложения № BG06RDNP001-19.219 “МИГ-Берковица и Годеч“: мярка 19.2-8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”

в гр. Годеч: дата: 27.03.2019 г., час: 11:00 часа, място: Заседателна зала на Община Годеч, пл. Свобода № 1, ет. 2.
в гр. Берковица: дата: 28.03.2019 г., час 11:00 часа; място: Детски център Камбанка,пл. Йордан Радичков № 1;

Вижте ТУК:

=============================

Всички материали са предоставени от WWF  България


Световната инициатива Часът на Земята, тази година ще се проведе на 30 март,  от 20:30 до 21:30. 
Темата на кампанията тази година е „Свържи се с природата“, а неин фокус е опазването на биоразнообразието

Актуални новини за инициативата през тази година

Скритите услуги на природата  -   как местното развитие и опазването на природата могат да съжителстват безконфликтно и да допринасят за качеството на живот в селските райони.

Тайнствените властелини на Дунав    -   представя работата на WWF за опазването на критично застрашените есетрови риби.

Данни от доклада на WWF „Жива планета“ от 2018 година

===============================