ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения - общи

Община Годеч продължава записването на желаещи за регламентирано предаване на стари и неработещи електроуреди.

    Ако имате стари или неработещи печки, перални, телевизори, хладилници, компютри, монитори, климатици, ел. инструменти, прахосмукачки, мобилни телефони и всякакви други електроуреди, направете своята заявка за безплатно посещение на мобилна група до Вашият адрес, която ще ги извози за рециклиране
    Заявки могат да се подават на тел. 0729/98051 или на място в Община Годеч, стая 122 – Емилия Николова. Необходимо е да посочите име, адрес, телефон за връзка и вида и броя на електроуредите, които ще се извозват.

Да запазим природата чиста!
Не изхвърляйте безотговорно старите и неработещи електроуреди.
Системата за разделно събиране на стари електроуреди намалява потенциалните опасности за човека и природата.

================================================================

      На 09 юли 2020 г. (четвъртък) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Годеч  (зала в читалище „ Никола Йонков Вапцаров“, ул. „Никола Вапцаров“ №10). Екипът на ОИЦ-София ще представи актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти на общини, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации по програмите в обхвата на Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Вижте още:
Анонс за Информационна среща
Анонс за Изнесена приемна
Програма за Информационната среща
Лого на ОИЦ София

======================================================

     Областна дирекция „Земеделие” – София област уведомява всички собственици на земеделска и горска техника, че на 22.07.2020 год. от 09:30 до 11:30 часа пред сградата на Община Годеч ще бъде извършен годишен технически преглед. На съответната дата следва да се явят собствениците на регистрирани, нерегистрирани и новозакупени  машини. При неявяване ще бъдат издадени заповеди за спиране на техниката от движение, а при установяване ползването на техниката актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска  и горска техника.
За допълнителна информация:
GSM – 0884930745 – инж. Станка Велева
GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров

=================================================================

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА
за провеждане на редовно Общо събрание

          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 19.06.2020 г. от 15:00 часа в  гр. Берковица, Заседателна зала на община Берковица, пл.  Йордан Радичков № 4, при следния
 ДНЕВЕН РЕД:
1.    Вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч по чл. 10 от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г.;
2.    Вземане на решение за кандидатстване на Сдружение МИГ – Берковица и Годеч с проектно предложение по процедура за подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по процедура № BG06RDNP001-19.354.
3.    Разни.

       От 11.06.2020 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.
       При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.
КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.
====================================================================

        Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ на свое заседание, проведено на 05.06.2020 г. взе решение за удължаване периода на прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.315  „МИГ-Берковица и Годеч“: 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява". Промяната касае крайният срок за подаване на проектни предложения, като проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на прием с начало 15.04.2020 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 30.06.2020 г.

Вижте ТУК:
=========================

        Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ на свое заседание, проведено на 05.06.2020 г. взе решение за удължаване периода на прием по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.316  „МИГ-Берковица и Годеч: 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.
     Промяната касае крайният срок за подаване на проектни предложения, като проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на прием с начало 15.04.2020 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 30.06.2020 г.

Вижте ТУК:
===========================================