Съобщения - общи

    Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ взе решение за промяна на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.460 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ-Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

    Промяната касае удължаване на периода на прием за подаване на проектни предложения, като крайния срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 26.05.2021 г. На промяна подлежи и общия размер на разполагаемия бюджет по процедурата, който е увеличен и е в размер на 125 075,00 (Сто двадесет и пет хиляди и седемдесет и пет) лева.

Вижте обявата ТУК:
==================================

       Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ взе решение за промяна на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.493  „МИГ-Берковица и Годеч“:- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Промяната касае удължаване на периода на прием за подаване на проектни предложения, като крайния срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 26.05.2021 г.

Вижте обявата ТУК:

========================================

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА
за провеждане на редовно Общо събрание

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 12.04.2021 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2020 г.;
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г.;
3. Приемане на бюджет за дейността за 2021 г.
4. Освобождаване на стари и прием на нови членове;
5. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;
6. Избор на нов Управителен съвет;
7. Избор на Председател на Управителния съвет;
8. Разни   ...
.................................
Вижте ПОКАНАТА ТУК:
==========================================

      Във връзка с проведено заседание на постоянно действащата епизоотична комисия към Община Годеч Ви уведомявам, че:
 Собствениците на животновъдни обекти на територията на община Годеч, в които се отглеждат птици е необходимо:
-  Да предприемат мерки за повишаване на биосигурността в обектите.
- Да не допускат излизането на птиците извън помещенията за отглеждане.
- Да не допускат превишаване на капацитета на животновъдните обекти.
- Да не допускат   контакт   между  домашните   птици, отглеждани в животновъдния обект с други домашни и/или диви птици.
- Фуража за изхранване на птиците да се съхранява в закрити помещения.
- Да се създадат условия за отделно отглеждане на домашни патици и гъски от други домашни птици от кокошевия вид.
- В определеното помещение за отглеждане на птици, да се отглежда само една технологична група.
 При констатация на отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при смъртност незабавно да се уведоми ветеринарния лекар обслужващ животновъдния обект или официалния ветеринарен лекар отговарящ за територията на община Годеч, д-р Шиников.
 Ако бъдат открият мъртви птици сред природата е необходимо чрез обезопасителни средства – ръкавици да бъдат поставени в здрав плик и да се занесат за изследване във Ветеринарната лечебница в гр. Годеч при официалния ветеринарен лекар на община Годеч – д-р Шиников.

За допълнителна информация:
Лице за контакти: Емилия Николова, еколог към Община Годеч.
Телефон за връзка: 072998051
====================================