ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения - общи

Информация за Африканската чума по свинете (АЧС), мерки за защита и забрани, при установено огнище на зараза:

Вижте ТУК:  и  ТУК:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с провеждането на информационна кампания по отношение на заболяването африканска чума по свинете, Министерство на земеделието, храните и горите подготви специален клип с информация за заболяването.
Информационният клип може да бъде свален от следния линк: https://we.tl/t-Db0Ec9I3BJ

Министерство на земеделието, храните и горите
бул. “Христо Ботев” №55
гр. София,1040
тел: +359 2 985 11 401

=================================================

На вниманието на лицата, извършващи дейност в места за настаняване.

Към настоящия момент функционира Единната система за туристическа информация (ЕСТИ), разработена и внедрена от Министерството на туризма. Поетапно в нея се включват със свои профили и подават данни лицата, извършващи дейност в местата за настаняване.
         Крайният срок за регистриране на профил на лицата, извършващи дейност в обекта (ЛИДО, хотелиер) в ЕСТИ е 30 септември 2019 година.  Считано от 01.10.2019 г. всички хотелиери, включително физическите лица, които предоставят настаняване в стаи за гости, къщи за гости и апартаменти за гости, трябва да подават информация към ЕСТИ съгласно изискванията на чл. 116, ал. 5 от Закона за туризма.

Информация за включване в механизма лична помощ

Вижте ТУК:

=======================================

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”
организира провеждане на срещи-работни групи със заинтересованите страни във всяка от двете общини (Берковица и Годеч)

Вижте ТУК:
=================================================

Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Вижте ТУК:
============================================

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

организира обществени обсъждания-дискусия за представяне и обсъждане на междинните резултати от проведени проучване и анализ на територията във връзка с реализация на дейностите по проект № BG05SFOP001-2.009-0131 „Повишаване гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на Община Берковица и Годеч“ по ОП „Добро управление“. 

Срещите ще се проведат:

  • в гр. Годеч:
  • дата: 30.05.2019 г., час: 10:00 часа, място: Заседателна зала на Община Годеч, ет. 2, пл. Свобода № 1. 
  • в гр. Берковица:
    дата: 31.05.2019 г., час 10:00 часа; място: ресторант на хотел „Гелов“

ВижтеТУК:
================================