ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения - общи

     В условията на обявеното извънредно положение, ДБТ Своге ви информира, че за периода до 14.04.2020 г. ще предоставя следните услуги:
- За клиенти с определено по график посещение в периода 16.03.2020 г. – 13.04.2020 г. – регистрацията ще бъде продължена без да бъде осъществено посещение в Бюрото по труда. Следваща среща – след 14.04.2020 г.
- При започване на работа –   ........

Вижте ТУК:

=========================================================

 ЗВЕНО  МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ”   
адрес: гр. Годеч, пл. Свобода №2
тел: 072922046 

Плащане на местни данъци и такси чрез банков превод

 сметка на oбщина Годеч:

IBAN: BG84 UNCR 9660 8497 5987 11

Обслужваща банка: Уникредит Булбанк

BIC код : UNCRBGSF

 

Вид плащане
/данък, такса, глоби и др./

Код за вид плащане
/вписва се в платежното нареждане или вносната бележка/

 Патентен данък
 Таксиметров данък

441400

 Данък върху недвижими имоти

442100

 Данък върху наследствата

442200

 Данък върху превозните средства

442300

 Такса за битови отпадъци

442400

 Данък при придобиване на имущество

442500

 Туристически данък

 442800

 Други данъци

443400

 Глоби, санкции, неустойки ….

446500

 Такса за притежаване на куче

448013

 Лихва по съответното плащане

както за главницата

  последна редакция:   28.02.2020 год.

ЗВЕНО  МЕСТНИ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ”   
адрес: гр. Годеч, пл. Свобода №2
тел: 072922046  

        Задълженията по местни данъци и такси към Община Годеч могат да се заплащат на КАСИТЕ на ИЗИПЕЙ, навсякъде в страната. Необходимо е само ЕГН /или БУЛСТАТ/ на задълженото лице.

     Информация за касите на ИЗИПЕЙ може да намерите ТУК.

      Плащането може да се извърши и през INTERNET, чрез услугата ИПЕЙ, след регистрация в сайта www.epay.bg

      Цената на услугата, за клиента, е по тарифите на ИЗИПЕЙ , както за всяко друго плащане .

За вас безработни лица
Агенция по заетостта
 Дирекция “Бюро по труда” – гр. Своге

    Уведомява безработните лица от общините Годеч и Своге, че към м. Февруари 2020 г. разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството, по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:
Вижте ТУК:

====================================

Днес 26/02/2020 МИГ "Берковица и Годеч" обявяват  прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.365 мярка 4.2 ипроцедура BG06RDNP001-19.364 мярка  8.6.

Обява за прием по мярка 19.2-4.2
Обява за прием по мярка 19.2-8.6

========================================

 

    Дирекция “Бюро по труда”- гр. Своге уведомява работодателите от общините Своге и Годеч, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2020 г., както следва:
Мерки за насърчаване на работодателите(в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат:
• безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства – 5 766,00 лв.; 
• безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства – 3 779,00 лв.;
• продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) - свободни средства – 4 764,00 лв.;
• безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства – 2 503,00 лв.;
• безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства – 3 635,00 лв.;
   По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 24.02.2020 г. до 04.03.2020 г., включително.
   Извън горепосочения срок (в съответствие с чл.63 от ППЗНЗ), работодатели от съответните видове предприятия, могат да кандидатстват за преференции (финансови средства), текущо, до изчерпване на обявения финансов ресурс, за организирането на обучения:
- за придобиване на „Професионална квалификация“ --  (I-ва ст. или част от професия-300 уч.ч.) -- за лица по чл.63 ал.1. т.1.от ЗНЗ (безработни лица)
- за придобиване на „Ключови компетентности“, за лица по чл.63 ал.1. т.3.от ЗНЗ (заети лица),
както следва:
-- Обучение на възрастни /по реда и условията на ЗНЗ и ППЗНЗ/
-- Обучение на заети лица от микро и малки предприятия (по заявка на работодател)
(за лица по чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ)  -  1625,00                          
(по реда на чл. 63 от ППЗНЗ)
-- Обучение на заети лица от средни предприятия
(по заявка на работодател)
(за лица по чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ)   -  750,00
(по реда на чл. 63 от ППЗНЗ)

    Допълнителна информация може да се получи в:
-  Дирекция “Бюро по труда” – гр.Своге,
ул. „Александър Стамболийски”, №3, ет.3, както и на тел.: 0726/22568
    Информация може да се получи и във филиалa към дирекцията в:
-  гр. Годеч  – ул. „Република”, №1,както и на тел.: 0729/22175
=====================================