ЗАПОВЕД № 211 -- относно въведените противоепидемични мерки - 02072020

ЗАПОВЕД  № 211
гр. Годеч, 01.07.2020 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 418 на Министерския съвет от 25.06.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г. и във връзка със Заповед № РД-01-370 от 30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
НАРЕЖДАМ:
   I. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-370 от 30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 01 юли 2020 г. до 15 юли 2020 г.
   II. Тази заповед отменя моя Заповед № 201/23.06.2020 г.
   III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на гл. инспектор Светослав Григоров -  Началник на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ  АСЕНОВ    /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Приложение - Заповед РД-01-370 от 30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Приложение - Заповед РД-01-369 от 30.06.2020 г. на Министъра на здравеопазването
===============================================