ЗАПОВЕД № 366 гр. Годеч, 28.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и във връзка със Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето

 НАРЕЖДАМ:

 I. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-626 от 27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 29 октомври 2020 г. до 12 ноември 2020 г.

1. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от гимназиален етап на образование в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, град Годеч. Присъствените учебни занятия в ДГ „Юрий Гагарин“, град Годеч и за учениците от прогимназиален и начален етап на образование от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, град Годеч се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

2. Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, както и присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска по отношение на дейностите по интереси и занималните за ученици от начален и прогимназиален етап на образование, които са организирани по начин, който не допуска смесване на деца от различни паралелки.

3. Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 човека, при спазване на дистанция от 1,5 м. и задължително носене на защитни маски за лице.

4. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.

5. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за всички възрастови групи на закрито и открито се провеждат без публика.

6. Преустановяват се посещенията в дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито.

7. Всички заведения за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на тези по т. 6) осигуряват физическа дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси, като не се допускат повече от 6 човека на една маса.

8. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.

9. Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти.

10. Движението на посетителите в обособените терени за общински пазар в гр. Годеч да се осъществява еднопосочно и да се спазва дистанция от 1,5 м. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.

11. Посещенията на външни лица в „Дома за стари хора“ и „Центъра за рехабилитация“ в гр. Годеч, ул. Теменуга № 1 и терапевтична общност „Феникс“ в село Бракьовци, община Годеч се допускат по изключение и по преценка на лицата, които отговарят за управлението им при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

12. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-609 от 21.10.2020 на Министъра на здравеопазването.

II. Тази заповед отменя моя Заповед № 362/26.10.2020 г.

III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

 Съгласувал: 

Надя Сотирова

Заместник-кмет на Община Годеч

Изготвил: 

Ани Аспарухова

ст. експерт ПКВ