ЗАПОВЕД № 432 -- относно преустановяване дейността на общинския пазар върху обособените за тази цел терени -- 25112020

ЗАПОВЕД  № 432
гр. Годеч, 25.11.2020 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с решение на Общинския щаб за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID - 19) на територията на община Годеч от 25.11.2020 г.
НАРЕЖДАМ:
I. Да се преустанови функционирането на общинския пазар върху обособените за тази цел терени в гр. Годеч, считано от 26.11.2020 г. до второ нареждане.

II. Заповедта да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места върху обособените терени за общински пазар.

III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч за изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===============================================================