ЗАПОВЕД № 433 -- относно преустановяване дейността на спортния комплекс в град Годеч -- 25112020

ЗАПОВЕД  № 433
гр. Годеч, 25.11.2020 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 и от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с решение на Общинския щаб за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID - 19) на територията на община Годеч от 25.11.2020 г.
НАРЕЖДАМ:

I. Да се преустанови дейността на спортния комплекс в град Годеч, община Годеч, УПИ I – за спорт, кв. 134, ул. „Спортист“ № 1, считано от 26.11.2020 г. до второ нареждане.

II. Възлагам на г-жа Петя Любомирова- управител на „Спортни дейности”, да организира и следи поддържането на спортния комплекс в оптимално техническо и функционално състояние.

III. Заповедта да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация и пред закритата спортна зала към спортния комплекс.

IV. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на управителя на „Спортни дейности” в спортния комплекс в гр. Годеч – г-жа Петя Любомирова и Началника на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.

 Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова-заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
===========================================================