Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 216 от 29.03. 2017 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗОС и глава VІIІ от Наредба на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Приложен документ: ЗАПОВЕД №216

О Б Я В Я В А :

           Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/ за склад с площ от 27.00 /двадесет и седем/ кв.м. находяща се в ПИ № 006756  гр. Годеч, Софийска област, със следните условия:

1. Начална цена на месечен наем – 126.63 /сто двадесет и шест лв. и шестдесет и три ст./ лева.

2. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева, съгласно Решение на ОбС Годеч.

3. Депозит за участие – 15.00 /петнадесет/ лева внесени в касата на Община Годеч.

4. Срок за отдаване под наем – 5 (пет) години.

5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч– 20.00 /двадесет/ лева без ДДС.

6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.

7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след обявяването на Заповедта на Кмета на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на Общинска администрация Годеч.

8. Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден / включително / от публикуването на обявата до 16. 00 часа в деловодството на ОА – Годеч.

9. Провеждане на търга – 16 – ия ден от публикуването на обявата в  10.00 часа в малката заседателна зала на Община Годеч.

За допълнителна информация:

Община Годеч, гр. Годеч, пл.”Свобода” №1, тел. 0729/22286 .

 

25.04.2017г.  ---   РЕЗУЛТАТИ от Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение в сграда

ЗАПОВЕД №247 за отдаване под наем

=======================================================

общински нежилищен имот, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/ за склад с площ от 27.00 /двадесет и седем/ кв.м.