Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ павилион със застроена площ от 68 кв.м., находящ се на ул. ”Нишава”

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 520/13.09.2017г. на Кмета на община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, , представляващ: павилион със застроена площ от 68.00 (шестдесет и осем) кв.м. в имот № 473 по плана на град Годеч, находящ се на ул.” Нишава ”, запроизводствена дейност, със следните условия:

        

 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/

 • Условия на търга:
  1. Помещението се отдава за производствена дейност.
  2. Начална цена за търга при условие лева / месец - 149,60 /сто четирдесет и девет лв. и шестдесет ст./ лева за един месец с вкл. ДДС.
  3. Стъпка за наддаване –       10.00 /десет/ лева без ДДС.
  4. Депозит за участие в търга – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС или 24.00 /двадесет и четири/ лева с вкл. ДДС внесени в касата на Община Годеч.
  5. Тръжната документация се закупува в касата на община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без ДДС или 24.00 /двадесет и четири/ лева с вкл. ДДС.
  6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е първият работен ден след датата на публикуването на обявата на таблото пред сградата и на официалният сайт - www.godech.bg на общинска администрация Годеч.
  8. Краен срок за приемане на офертите – 15- ия ден /включително/ от публикуването на обявата до 16.00 часа в деловодството на ОА – Годеч – 28.09.2017г.
  9. Провеждане на търга –       16 – ия ден от публикуването на обявата в 10.00 часа в малката заседателна зала на община Годеч – 29.09.2017г.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .