Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива”, „изоставена орна земя” и „друг вид имот без определено стопанско предна

О Б Я В А

         В изпълнение на Заповед № 287/29.07.2019 година на заместник-кмета на Община Годеч и  на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, Наредба №8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и във връзка с Решение №57/21.06.2019 г. на Общински съвет – Годеч,
О Б Я В Я В А М:
         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост, представляващи земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива”, „изоставена орна земя” и „друг вид имот без определено стопанско предназначение”.       
Срок на договора – 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2019 година.
        Условия на публичния търг с тайно наддаване:
1. В търга могат да участват физически и юридически лица, които поемат задължение да поддържат имотите в добро земеделско и екологично състояние.
2. Началната цена за имот се определя, съгласно Решение №57/21.06.2019 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 15,00 лв/дка.
3. Стъпка на наддаване за имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира, като сбор от началната цена и предложените от участниците стъпки за наддаване.
4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:
5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.
6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч, която е на стойност 20
/двадесет/ лева без ДДС. Условията за участниците и провеждането на търга се съдържат в тръжната документация.
7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 31.07.2019 г.
8. Краен срок за приемане на изискуемите документи е 21.08.2019 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.
9. Провеждане на търга – на 22.08.2019 г. в 11:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.
10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба № 8 за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно може да обяви служебно за спечелил търга участника, който е класиран на второ място.
 За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/22213, Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на  Дирекция „ТУЕП”.
=================================================